ÉlesztŐ


LELKI VEZÉRFONAL A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGA ÉS KÖZÖSSÉGEI SZÁMÁRA

1998 Nyár-Ősz


AZ IDEI ÉLESZTŐ SAJÁTOSSÁGAIRÓL


Kedves Barátaink!

Megünnepeltük a Szentlélek évének Pünkösdjét. Az esztendőből azonban hosszú időszak áll még előttünk, melyet a Szentlélek jelenlétében élve lenne igazán jó eltöltenünk. Ebben szeretnénk közösségeitek segítségére lenni az ÉlesztŐ harmadik részével.

A most következő hónapokban izgalmas események is várhatóak:

Ezek csak a "nagy volumenű" események, nem beszélve azokról a kicsi, de legalább ennyire fontos tennivalókról, találkozókról, amelyek a mindennapokban várnak ránk.
A Szentlélek most ezeken keresztül akar belesodorni bennünket az üdvösségtörténet nagy, isteni kalandjába.
Ezzel az örömhírrel kívánunk Nektek lelket-érlelő nyarat! Amit pedig ebben a füzetben találtok, használjátok egészséggel!

1998 júniusában, Keresztelő Szent János születésének ünnepén

A Vályogvetők


NYÁR

Az új evangelizáció lelke

DIREKTóRIUM
1998 jún. 1 - aug. 31: Évközi idő
A nyári hónapokban az Isten Országát közöttünk meghirdető Názáreti Jézusra, mint Isten Fiára figyel az Egyház.

Ünnepek:
Szentháromság ünnepejún 7.
Úrnapjajún. 14.
Jézus Szíve ünnepejún. 19.
Keresztelő Szt. János születésejún. 24.
Szt. László királyjún. 27.
Szt. Péter és Páljún. 29.
Sarlós Boldogasszonyjúl. 2.
Urunk Színeváltozásaaug. 6.
Szt. Maximilián Kolbeaug. 4.
Nagyboldogasszonyaug. 15.
Szt. István királyaug. 20.
Szt. Ágoston püspökaug. 28.

A SZENTÍRÁS ÜZENETE
"A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz." (1Kor 12, 5.)
"Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket és hirdessem az Úr kedves esztendejét." (Lk 4,18.)

IZZASZTó
(TMA 45/2.bek.)
A mi korunkban, amikor sok régi érték és fogalom - olyanok, mint misszió, prédikáció, tekintély - emberi hibák folytán talán veszítettek hitelükből, a Szentlélek az új evangelizáció fő szerzője. Jelentős lesz tehát újra fölfedezni a Szentlelket, mint aki Isten országát építi a történelem folyamán, olyan eseményeken keresztül is, melyek teljesen profánnak, emberi műnek vagy akár éppen a Rossz működésének tűnnek. Előkészíti Isten Uralmának teljes kinyilvánulását Jézus Krisztusban azáltal, hogy belülről indítja az embereket, s mindennapi életükben kicsíráztatja annak a végső üdvösségnek magjait, mely az idők végén jön el. Az új evangelizáció tehát elsősorban nem valamiféle hatékony, eddig ismeretlen missziós módszer, még kevésbé az elvallástalanodottak "visszatérítése az Egyházba", hanem az evangelizáció résztvevőinek - azaz minden kereszténynek - belső megtérése és megújulása.

A LÉLEK EMBEREI
Prohászka Ottokár (1858-1927) székesfehérvári megyéspüspök

Aki könyveit, elmélkedéseit olvassa, megtudja, mit is jelent a tanúságtétel: helyszíni közvetítés a szívünkből. Azt mondom, ami bennem valóság, amit személy szerint megéltem. Nem egyszerűen csak igazat mondok, hanem azt az igazságot, ami már átjárta az életemet. Prohászka püspök atyát nem nagyszerű szónoki tudása, a mai ember számára talán kissé idegennek tűnő pátosza tette máig hiteles tanúságtevővé, hanem az, hogy mert Istenről, mint a saját Istenéről beszélni, írni.

Simone Weil (1890-1943) zsidó filozófusnő, misztikus

Nem lépte át a katolikus egyház küszöbét, jóllehet teljesen elfogadta tanítását. Jézus keresztje, az a bizonyos "szűk ösvény" és a jézusi értékrend volt a tengelye életének. Tudatosan választotta az utolsó helyet. Bár korának egyik legnagyobb bölcselője volt, gyári munkásként dolgozott és halt meg. Személyes példája és művei emberek sokságát segítették Jézus Krisztus és a katolikus hit megtalálásában.

HÉTKÖZNAPOK SZENTLELKE
Mit tegyek - kérdeztem egy napon az atyát - hogy megtérjenek az osztálytársaim? Nem érdekli őket semmi, minden vallásos dolgot kinevetnek. Így kezdjek beszélni nekik? Ő így felelt: Élj úgy, hogy ezt látva kérdezzenek életed felől. Nagyon megdöbbentem. Nem úgy kell az evangéliumot terjeszteni, hogy beszélek az evangéliumról? Hát nem ez a hithirdetés alapja? Nem ezt tették az apostolok is? Miért kell mindig új dolgokkal előállni? Nem új ez - válaszolta Ő. Te magad mondtad, hogy beszéddel neked nem megy. Próbálj meg barátságokat építgetni, hogy megismerhessenek és te is megismerhesd helyzetüket, gondolataikat. Akkor majd tudni fogod, hogyan kezd és folytasd, hiszen bennük és benned is ugyanaz a Lélek működik!


ŐSZ

Máriával hallgatni Isten szavára

DIREKTóRIUM
1998 szept. 1 - okt. 31: Évközi idő
A szeptemberi Szűzanya-ünnepek és a szentolvasó imádkozása emlékeztetik az Egyház tagjait, hogy Mária figyelmével és hűségével kell Jézust követni a beteljesülés felé.

Ünnepek:
Mária születéseszept. 8.
A Szent Kereszt felmagasztalásaszept. 14.
A fájdalmas Szűzanyaszept. 15.
Szt. Gellért püspökszept. 24.
Kis Szt. Terézokt. 1.
Assisi Szt. Ferencokt. 4.
Magyarok Nagyasszonyaokt. 8.
Boldog Mór püspökokt. 25.

A SZENTÍRÁS SZAVA
"Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-el gondolkodott rajtuk szívében." (Lk 2, 19.)

IZZASZTó
(TMA 48.)
Máriát, aki a a Szentlélek működése által foganta a megtestesült Igét, és a későbbiek során – bár Jézust követve sok emberileg kilátástalan helyzetet élt át –, mégis mindig teljesen ráhagyatkozott a Szentlélek benső működésére, ebben az évben elsősorban úgy szemléljük és követjük, mint a Szentlélek szavát hallgató asszonyt. A csönd, az odafigyelés és a remény asszonyát, aki Ábrahámhoz hasonlóan "a remény ellenére reménykedve" (Róm 4,18.) elfogadta Isten akaratát. Ő fejezte ki egész világosan Jahve szegényeinek vágyát – amint erről a Magnificatban énekel –, és példaképe lett azoknak, akik teljes szívvel ráhagyatkoznak Isten ígéreteire.

A LÉLEK EMBEREI
Kis szent Teréz (1873-1879), karmelita szerzetes
"Az Egyház szívében a szeretet leszek!" - fogalmazódik meg hivatása, egy gyermeki tisztaságban és nehéz testi-lelki küzdelmek között leélt rövid élet végső szakaszában. Ennyi "elég", hogy egy ember életének értelme legyen. De idáig csak az emberi szív Istenre irányuló, osztatlan figyelmével lehet eljutni: "Jézus és a szegény kis Teréz már régóta nézték egymást..."

Charles de Foucauld (1858-1916), a Jézus Kistestvérei szerzetesközösség alapítója.
Kis kunyhóban él a tuaregek között, megosztva velük mindennapjaikat, s ugyanakkor minden napját, óráját, percét megosztva Jézussal. Visszhang nélkül él, jeltelenül hal meg. "Názáreti" hivatás ez, mint a Szűzanyáé: egy összekötő szerep csöndes vállalása a mindennapok konkrét világában. Az ember - Jézus testvéreként - úttá lehet Isten és az emberek között.

HÉTKÖZNAPOK SZENTLELKE
Mész az utcán - körülötted mindenki idegen.
Dolgozol, de nem tudod, kiért, miért.
Tanulsz az iskolában, egyetemen, de nem látod az eredményét.
Segítesz otthon, és köszönetet sem kapsz érte.
Elmész szórakozni - ugyanazok az arcok.
Társat keresel, de senki nem néz rád vissza.
Biztosan te is átélted már ezeket a reménytelennek tűnő helyzeteket. Hol van ebből a kiút, a pozitívum, mi ebben a jó?

De próbáltad-e már,
hogy mész az utcán, és észreveszed, kik vannak körülötted (ők is emberek).
hogy dolgozol, és minden mozdulatoddal jót akarsz, a legjobbat (másoknak).
hogy tanulsz az iskolában vagy egyetemen, és közben nem az osztályzatoknak, hanem leendő szolgálatodnak élsz.
hogy elmész szórakozni, és figyelsz arra, hogy mások is jól érezzék magukat (hiszen ők is arra várnak, hogy megszólítsd őket).
hogy társat keresel, és közben szívedben ébren tartod, hogy nincs más dolgod, mint Istenre figyelni (hiszen a többi megadatik hozzá).
Ilyen a mi reménységünk, így élte meg ezt Mária is, aki a názáreti csendben hitt az angyal szavának: "Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél."


VÉGIDŐ

A remény lelke

DIREKTóRIUM
1998 nov.1 - 28: Évközi idő
Az egyházi év utolsó heteiben az Egyház Krisztus második eljövetelének eseményére figyel, és Krisztust, mint a világmindenség Királyát ünnepli.

Ünnepek:
Mindenszenteknov. 1 .
Halottak napjanov. 2.
Szt. Imre hercegnov. 5.
Magyar szentek és boldogoknov. 13.
Árpádházi Szt. Erzsébetnov. 19.
Krisztus a mindenség Királyanov. 22.
A Székesfehérvári Bazilika felszentelésenov. 25.

A SZENTÍRÁS SZAVA
"De ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha lélegzetüket megvonod, elenyésznek, és porrá lesznek ismét. Kiárasztod lelkedet, s ők életre kelnek, és megújítod a föld színét." (Zsolt 104. 29-30)

Hanem, amint írva van: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik Őt." Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is.... Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem azt a lelket, ami Istentől van, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Ezt hirdetjük is, de nem az emberi bölcsesség által, hanem a Lélek által tanított szavakkal, lelkiekhez lelkieket mérve. (1Kor 2, 9-13.)

"A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a Lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint." (Gal 5, 22-25.)

IZZASZTó
(DVI 66.)
A Lélek azért adatott az Egyháznak, hogy ereje által Isten népének – bármennyire szerteágazó és sokrétű – teljes közössége legyen,– még ha ez az egység nem is mindig látható –, és állhatatos legyen a reményben: abban a reményben, "amelyben megváltást nyertünk" (Róm 8, 24) Ez az eszkatologikus remény, az Istenben való végső beteljesedés reménye, az örök ország reménye, amely a szentháromsági életben való részesedéssel valósul meg. A Szentháromság élete azonban már itt a földön életformája lehet a Krisztusban hívőknek; annál is inkább, mivel az Ő tanítása pontosan erre akar nevelni bennünket. Így miközben reméljük, hogy egykor majd részt vehetünk benne, a kölcsönös szeretet által már elővételezhetjük is azt magunk és mások számára, és ezzel reményt ébreszthetünk az emberiségben. A Szentlélek, akit az apostolok közbenjáróként kaptak, lelke és őrzője az Egyház szívében e reménynek.

A LÉLEK EMBEREI
Jean Vanier, a Bárka közösségek megalapítója

A tengerésztisztből lett filozófus, a "hajlott hátú óriás" – ahogyan Beton püspök atya nevezte őt a párizsi találkozóról írt beszámolójában – a remény jelének tekinti az általa alapított Bárka közösségeket. Számára "a kaland" egy értelmi fogyatékos fiatalember befogadásával kezdődött, majd többek befogadásával a Befogadás folytatódott. Ez már a mi kalandunk is: az elveszett, beteg, összetört szívű ember a közösség szíve, orvosa lehet, ha vállaljuk vele az egységet. Ő jelzi saját összetörtségünket és reményünket. "Az Ő sebei által gyógyultunk meg." (Iz 53, 5)

HÉTKÖZNAPOK SZENTLELKE
A nagypapa már nagyon öreg volt. Most hazaköltözött. Húsz éve erre készült. "Én már begubózom." - mondta mindig. Spórolt a nyugdíjából. Nekünk. Nyáron a haját nem rövidre vágatta, hanem kopaszra, mert az húsz forinttal olcsóbb volt. A villanyszámla miatt órákat üldögélt a sötétben, mert minek kivilágítani a lakást. Lottózott – hogy Öcsiéknek legyen mit enni. Hasznot nem hajtott már a társadalomnak (ahogy azt sokan elvárják), szervezetekben sem volt aktivista (ahogy azt sokan elvárják), csak élt napról-napra – értünk. Már várta a megváltó halált, ahol a nagymamával és Józsival fog találkozni. Ebben a tudatban élte a pillanat hűségét, ami láthatatlan aranyszálakkal szőtte át az életét és kapcsolta örökre a Teremtőhöz.


FONTOS PROGRAMJAINK NYÁRRA, ŐSZRE

Hogy mindenki idejében tudjon róla!

augusztus 3., hétfő - 6., csütörtök EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLAT
szeptember 19., szombat Madzag-találkozó
október 3., szombat Nagymarosi ifjúsági találkozó


Ezt az "Élesztőt" szeretettel kigondolták, írták, összeállították és gondozták: Dabóczi Andrea (Érd), Kispál György (Sárbogárd), Nobilis Márió (Piliscsaba), Nyárai Horváth Péter (Székesfehérvár), Száraz László (Tököl).


FELTÁMADT JÉZUS,
ADD MEG NEKÜNK ÉS KÖZÖSSÉGEINKNEK
A SZEMÉLYES FIGYELEM
ÉS A MINDENKI FELÉ KINYÍLÓ SZERETET LELKÉT,
HOGY KIGYÓGYULVA A MAGÁNYBóL ÉS A KÖZÖMBÖSSÉGBŐL,
EGYEK LEHESSÜNK ATYÁDDAL,
EMBERTÁRSAINKKAL
ÉS ÖNMAGUNKKAL.
AMEN.


Utolsó frissítés: 1998. június 29.

Vissza a lap elejére

Vissza az ÉlesztŐ honlapjára

Vissza a LelkiLapra