ÉLESZTÕ

Éves lelki vezérfonal

a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsága

és közösségei számára


1995-96
1996-97/11996-97/2
1997-98/11997-98/2(Pünkösd)1997-98/3


AZ ÉLESZTÕ-RÕL
Az elsõ, 1995-ös ÉlesztÕ megjelenésekor ezt írtuk célként:

"... használhatjuk mindannyian az itt leírtakat évi vezérfonalként, gyakorlati útmutatóként, vagy akár bibliaórás vázlatként. Nagyszerû volna, ha az errõl a témáról folytatott közösségi megbeszéléseink gyümölcseivel a Fészek-találkozókon, a tavaszi ifjúsági lelkinapon, nyári közös lelkigyakorlatunkon s más egyéb alkalmakon meg tudnánk egymást ajándékozni. Sejtsük meg együtt azt a csöndes, de hatalmas erõt, amely ebbõl a közös elmélkedésbõl fakad, az egység erejét, amikor együtt imádkozunk!"

A célok ma sem változtak alapvetõen. Ezzel a kiadvánnyal mely nem könyv, nem folyóirat, hanem talán leginkább "lelki szórólapnak" lehetne nevezni ifjúsági közösségeinknek szeretnénk segítségére lenni évrõl-évre az összejövetelek témáinak kiválasztásában, a közösséghez nem tartozóknak pedig az elmélkedésben természetesen minden kényszer nélkül, felajánlott segítségképpen. S mindezenközben reméljük elérni azt a "mellékes" eredményt is, hogy egyházmegyénk közösségei egyazon gondolatról (is) elmélkedve közelebb kerüljenek egymáshoz. Ezen túlmenõen azonban az ÉlesztÕ nyilván segítségére lehet egyházmegyénken kívül másoknak is, ezért tesszük közzé.

Az ÉlesztÕ belsõ szerkezete sem teljesen állandó. Az egyes hónapokhoz, vagy pl. 1997/98-ban az egyházi év szakaszaihoz kapcsolódva szentírási részleteket, elmélkedéseket, egyéni és közösségi megfontolásra ajánlott kérdéseket tartalmaz, és az egyházmegye életének (ifjúsági szempontból) fontos információit is közzétesszük benne.

A KIFEJEZÉSEKRÕL
Néhány magyarázatra szoruló kifejezés, körülmény megvilágítására ismét egy idézet az 1995-ös és 96-os ÉlesztÕ-bõl:

FÉSZEKRAKÁSnak nevezünk minden olyan tevékenységet vagy összejövetelt, melynek eredménye a FÉSZEK. Ez pedig nem más, mint néhány területileg egymás közelében lévõ egyházközség fiatalságának közös lelki otthona, ifjúsági centruma, gyülekezõhelye, ahová azokat is hívhatjuk, akiknek egyházközségében nincs ifjúsági csoport. A fészkeknek igen jelentõs missziós szerepe van: küldetésük, hogy a környék falvaiban egyetlen Istenben élõ, vagy akár Istent keresõ fiatal se legyen kénytelen magára maradni, továbbá hogy az egymás közelében mûködõ közösségek ötletekkel, egymás számára szervezett programokkal kölcsönösen lendületben tudják tartani egymást. Az egyházmegyében ezidáig a következõ helyeken láttak hozzá tudatos fészekrakáshoz: Székesfehérváron, Sárszentmiklóson, Dunaújvárosban, Csepel-szigeten, Budakeszin, Pilisvörösváron, Érden.
Az egyházmegye központi fészke az ún. MADZAG: a már meglevõ ifjúsági csoportok felelõs küldötteibõl álló közösség. Szolgálata az egész egyházmegyére irányul. Miként neve is árulkodik errõl, segíti a közösségek egymásba-kapaszkodását, az információ-áramlást, valamint elõkészíti és szervezi az egyházmegyei szintû programokat (tavaszi ifjúsági találkozó, nyári lelkigyakorlat, stb.). (...)
Az egyházmegyei ifjúsági misszió püspök atya által megbízott összehangolója az IFJÚSÁGI REFERENS, jelen pillanatban Száraz László tököli plébános. Az általa szervezett és feladatában osztozó munkaközösség tagjait pedig VÁLYOGVETÕKnek nevezzük."

Jelenleg (1998-ban) a Vályogvetõk a következõk: Dabóczi Andrea, Kispál György, Nobilis Márió, Nyárai Péter, Horváth Kata.

AZ ELÕZMÉNYEKRÕL
A Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági életében fontos szerepe volt az 1993 augusztusában Kismaroson tartott országos katolikus ifjúsági konferenciának. Ezt követõen "ébredt önmagára" egyházmegyénk ifjúsági vezetõinek egy része, és kezdõdött meg az összefogás szervezése, melybõl az egyházmegye közösségi küldötteinek fóruma, a Madzag kialakult. (Maga a név az elsõ találkozó menetét tartalmazó cetlirõl származik, melynek Laci atya a "Madzag" címet adta "vezérfonal" értelemben , amit aztán a résztvevõk közfelkiáltással kiterjesztettek magára a rendezvényre és a közösségre is...)

A LEGFONTOSABBRÓL
Mindjárt az elsõ találkozóra készült egy rövid imádság is, mely aztán afféle "nemzeti fohásszá" :-), egyházmegyénk közösségeinek összetartozását is kifejezõ, refrénszerû imává vált találkozóinkon. De ma már az egyházmegyén kívül is sokan imádkozzák...

FELTÁMADT JÉZUS,
ADD MEG NEKÜNK ÉS KÖZÖSSÉGEINKNEK
A SZEMÉLYES FIGYELEM
ÉS A MINDENKI FELÉ KINYÍLÓ SZERETET LELKÉT,
HOGY KIGYÓGYULVA A MAGÁNYBÓL
ÉS A KÖZÖMBÖSSÉGBÕL,
EGYEK LEHESSÜNK ATYÁDDAL,
EMBERTÁRSAINKKAL
ÉS ÖNMAGUNKKAL.
AMEN.


Utolsó frissítés: 1998. június 28.

Vissza a lap elejére

Vissza a LelkiLapra