ÉLETIGE

2000 OKTÓBER


"Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába" (Mt 19,24).

Ez az ige alapvető fontosságú annak megértéséhez, hogy hogyan viszonyul Jézus a gazdagsághoz.

Erős, paradox kép ez, a szemita stílusra jellemző. A gazdagság és Isten országa egymással összeegyeztethetetlen, és hiábavaló lenne felhigítani ezt a tanítást, melyet több helyen is megtalálhatunk Jézus igehirdetésében, mint pl. amikor azt mondja, hogy nem lehet Istennek és a mammonnak (vagyis a gazdagságnak) is szolgálni 1. Vagy amikor úgy tűnik, hogy olyan valamit kér a gazdag ifjútól, ami az embernek lehetetlen, Istennek azonban nem 2.

De próbáljuk megérteni ennek az Igének a valódi értelmét, mégpedig magától Jézustól, abból, hogy hogyan viselkedett a gazdagokkal.

Ő jómódú embereket is meglátogatott. Zakeusnak pl., aki javainak csak a felét osztotta szét, ezt mondta: "Ma üdvösség köszöntött erre a házra" 3. Az Apostolok cselekedetei pedig beszámol arról, hogy a születő Egyházban spontán módon, szabad elhatározásból jött létre a vagyonközösség 4.

Jézusnak tehát nem az volt a szándéka, hogy olyan közösséget hozzon létre, mely csupán az Ő követésére hivatott, saját vagyonukról teljesen lemondó emberekből áll.

Mégis ezt mondja:

"Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába."

Akkor hát mit ítél el Jézus? Minden bizonnyal nem a földi javakat önmagukban, hanem a hozzájuk való ragaszkodást.

Hogy miért?

Ez világos: azért, mert minden Istené. A gazdag ezzel szemben úgy viselkedik, mintha vagyona a sajátja lenne.

Tény, hogy a gazdagság könnyen elfoglalja Isten helyét az ember szívében; elvakít, és hajlamossá tesz minden bűnre. Pál Apostol ezt írja: "Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek." 5

Hogyan viselkedjen tehát az, aki birtokol valamit? Fontos, hogy a szíve szabad legyen, teljesen nyitott Istenre( hogy érezze, csak kezelője saját javainak, és tudja, hogy azt - II. János Pál szavaival élve - társadalmi jelzálogkölcsön terheli. 6

A földi javakat – minthogy azok önmagában véve nem rosszak – nem lenéznünk kell, hanem helyes módon kell élnünk velük.

Nem a kezünknek, hanem a szívünknek kell távol maradnia tőle. Tudnunk kell azt mások javára használni.

Aki gazdag, másokért az.

"Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába."

Valaki megjegyezhetné: én nem is vagyok gazdag, tehát ezek a szavak rám nem vonatkoznak.

De vigyázzunk csak! A tanítványok a következő kérdést tették fel Krisztusnak nyomban ez után a megállapítása után: "Hát akkor ki üdvözülhet?" 7 És ez világosan elárulja, hogy ezek a szavak mindenkihez szóltak.

Aki mindenét otthagyta azért, hogy Krisztust kövesse, még annak is ezer dologhoz ragaszkodhat a szíve. Még egy koldus is, aki káromkodik, mert valaki a batyujához nyúl, gazdagnak számíthat Isten szemében.

És mégis, az Egyház történetében sok gazdag nem hátrált meg, hanem a legradikálisabb szegénység útján követte Jézust. Ilyen volt Eletto is, akit jól ismertem: magas, szép, intelligens és gazdag fiatalember, aki, amikor Isten hívta őt, egy pillanatig sem habozott. Soha nem fordult hátra. Úgy tűnt, mintha a gazdagság számára egyáltalán nem létezne. Mindenét odaadta, és még az életét is. Alig 33 évesen egy tóban érte őt utol a halál, miközben egy fiú kérésére, az iránta való szeretetből csónakázni ment vele. Ott a tó partján egy egyszerű sírkő-felirat őrzi szavait: "Egyedül Istent választottam, és semmi mást".

Elettónak, amikor megjelent Jézus színe előtt, minden bizonnyal nem ezeket a szavakat ismételték: "Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába."

Chiara Lubich


1 vö.: Mt 6,24
2 vö.: Mk 10,27
3 Lk 19,9
4 vö.: Apcsel 4,32
5 1 Tim 6,9-10
6 vö.: Sollicitudo Rei Socialis c. enciklika, Róma 1987. 12. 30., 42. o.
7 Mt 19,25


A szöveg WinWord 6 formátumban letölthető!