II. Mely szakaszokból áll a katekumenátus? — és a velük kapcsolatos lelkipásztori tudnivalókBefogadó       Prékatekumenátus    |     Katekumenátus    |  Megvilágosodás  |  Misztagógia |
csoport  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                   megtérés     Befogadás            Kiválasztás        Szentségek
                                Nb.1.vas.             Nb.1.vas.          Húsvét         Pünkösd
                               (okt.-nov.?)


1. A prékatekumenátus

Az érdeklődés, a kereszténységgel való találkozás, és az első megtérésre jutás időszaka.

Célja: a kereszténység és az Egyház alapszinten való megismertetése; testvéri kapcsolat kifejlődése az érdeklődők és a (egyházat képviselő) csoport tagjai között; s az eljutás az első megtérésig.

A katekézis anyaga: a hit alapvető kérdései (kicsoda Isten, Jézus, mi az Egyház?) és az evangéliumi élet első lépéseinek megtanítása (pl. felebaráti és ellenség-szeretet, napi elcsendesülés és imádság, bűnbánat, önmegtagadás, részvétel a vasárnapi liturgiákon stb.)

Javasolt hittankönyvek és témák: A Püspöki Kar lelkipásztori bevezetője említi (FK 19.old), hogy a katekumenátus során "felnőtt megtérők számára használható hittankönyvek: Pl. a Hitünk és életünk (SZIT); Szegedi L.: Bevezetés a keresztény életbe (Sülysáp 1992); Tomka F.: Nagykorúság Krisztusban (SZIT), illetve Találkozás a kereszténységgel (Sz.Gellért 19952). A következőkben Tomka F.: "Találkozás a kereszténységgel", illetve "Nagykorúság Krisztusban" c. könyve példáján adjuk meg a katekumenátus egyes szakaszaiba javasolt témákat - fejezeteket:

A prékatekumenátus idejére tehát javasolhatóak a hit alapvető kérdéseit összefoglaló 1-12, 16, 19, 21, 22-25 leckék. E fejezetek tartalmazzák a keresztény élet gyakorlatára való indításokat is kezdők számára.

Időtartama: A személyek felkészültségétől függően változó. - Nagyon érett személyeknél lehet néhány hónap, általában egy év körüli idő.

Pontosabban addig tart, amíg a jelöltben ki nem alakulnak "a lelki élet alapjai és a keresztény tanítás ismerete, ti. a prekatekumenátus idején szerzett hit, a megtérés kezdete és az életváltoztatás szándéka, valamint a személyes kapcsolat felvétele Istennel Jézus Krisztus által. Ezzel együtt jár a bűnbánat első érzése, Isten segítségül hívása, az ima, valamint a keresztény közösség életének és lelkiségének megtapasztalása" (FK 22). - A prékatekumenátus tehát addig tart, amíg a kereső el nem jut a megtérésre, illetve az egyházi közösséggel való élő kapcsolatra (pl. az szentmisén vagy igeliturgián való rendszeres részvételre).

Átmenet: Amikor az érdeklődő eljut a hit alap szinten való ismeretére és életre váltására, továbbá amikor megérik benne a szándék, hogy átadja életét Jézusnak és az Ő Egyházban akar élni, akkor a csoport vezetőinek mérlegelniük kell felkészültségét. Ezután engedhetik a Befogadás- hoz.

Rítusok: a Befogadás. - "A katekumenátus nyitánya a Befogadás szertartása. Ebben a jelöltek kinyilvánítják szándékukat az Egyház színe előtt, az Egyház pedig befogadja őket." (FK 21). Ekkor lesznek katekumenné.

2. A katekumenátus

Célja: hogy a katekumen eljusson a hit, illetve a Szentírás elmélyült ismeretére és ezek szerinti életre, és élő kapcsolatba kerüljön az egyházzal, illetve a keresztény közösséggel.

Rítusok: Az "Átadás" szertartása, a katekumenátus első időszakában van. Míg a katekumenátus vége felé következik "A hit megvallásának rítusa".

A két szertartás közötti rítus: az "Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért és a kereszt átadása".

A katekézis anyaga: A katekumen a "Befogadás" szertartásában megkapja a Szentírást, az "Átadás" szertartásában pedig a Hitvallást és az Úr imáját. A katekézis célja, hogy ezek alapján vezesse őt a hit mélyebb ismeretére, illetve "a Krisztussal mindinkább egyesülő életre, a mélyebb istenkapcsolatra, a felebaráti szeretetre, az önmegtagadásra és apostoli magatartásra" (FK 24).

Javasolható fejezetek az idézett könyvekből: Ismétlésként: 3.,4, 11,12 leckék, majd 13-15, (ismétlésként a 16) 17-20, 26-38. leckék.

Az "exorcizmus és a kereszt átadás" rítusa szerencsés, ha a keresztről szóló témákhoz kapcsolódik. (Vö. 19-20 leckék)

Ha a katekumenátus 2 éves, akkor van idő a bérmálást részletesen taglaló fejezetekre (50-58 lecke) is, egyébként ezeket a megtisztulás időszakában kell összefoglalni (legalább az 53-54-58. leckét).

Időtartam: "A hit megvallására" az "Átadás" után megfelelő idővel kerülhet sor, mikor a katekumenek érettek arra, hogy megvallják Isten és a hivő közösség előtt, hogy megismerték a hitnek (a Szentírásban, illetve a Hitvallásban foglalt) igazságait, próbáltak eszerint élni, s készek arra, hogy tanúságot tegyenek hitükről. Az első századok Egyházában ez az időszak 3 évig tartott. Az OICA szerint "a katekumenátus időtartama legalább egy év" legyen (FK 24; OICA 7, 19, 98, 307). - A katekumenátus több évig is eltarthat (7, 19, 98, 307) a szentség vételére készülők lelki előrehaladásától függően (20).

Átmenet - A hit fent jelzett érettségére jutva a katekumenátus vezetői (személyes beszélgetések alapján is) állapítják meg, hogy a katekumen érett-e a beavató szentségekre. Ezután kerül sor a Kiválasztás szertartására. A liturgia szellemének és az egyház ősi hagyományának megfelelően az FK ma is nyomatékkal ajánlja, hogy a beavató szentségeket húsvétkor szolgáltassuk ki. Ez esetben a Kiválasztás szertartására nagyböjt első vasárnapján kerül sor. (FK 27) E szertartással lép a hit-jelölt a katekumenátus utolsó szakaszába.

3. A megtisztulás és megvilágosodás ideje

Időtartama: A szentségek előtti utolsó felkészülés időszaka, a nagyböjt idejéig, illetve 5-6 hétig tart a szentségek vétele előtt.

Célja: a katekumen lelki elmélyülése, szentségekre való felkészülése.

A katekézis anyaga: elmélyíthetjük a szentmise-áldozás, a bűn és a gyónás valamit a keresztség és bérmálás témákat (Vö. a jelzett hittankönyvek 37-40, 54, 58 leckéi).

Rítusok: Ez időszak szertartásai a skrutiniumok, illetve a bűnbánati liturgia ugyancsak a világtól, a bűntől való elfordulást, és a megváltásba, a Megváltóba vetett hit mélyítését szolgálják, illetve a vágyakozás felkeltését a szentségek után (FK 28).

4. A beavató szentségek vételére

lehetőség szerint húsvét vigíliáján kerül sor.

5. A misztagógia (a hit elmélyítésének) ideje

Ez a katekumenátus utolsó időszaka.

Célja: "Ennek az időszaknak lelkipásztori szerepe, hogy az újonnan szentségekhez járultak "begyakorolják" az evangéliumi életstílust, a szentségekhez járulást (áldozást, gyónást), a liturgiában való cselekvő közreműködést (felolvasás stb.), valamint megtapasztalják a keresztény felebaráti szeretetet és a közösségi életet" (FK 35).

A szentségek vétele utáni lelki gondozást a lelkipásztori gyakorlat sokszor elhanyagolja, és a szentséghez járulók néha csak évekkel keresztelésük után járulnak újra szentgyónáshoz vagy szentáldozáshoz; s vannak elsőáldozók akik csak bérmáláskor gyónnak, áldoznak újra. A húsvéti szentség-kiszolgáltatás vagy a fehérvasárnapi elsőáldozás lehetővé teszi, hogy a szentségekhez járultak számára biztosítsuk a szentségekkel élés "begyakorlását" még a nyári szünet beállta előtt.

Időtartama: húsvéti szentség-kiszolgáltatás esetén pünkösdig tart, illetve a szentség-kiszolgáltatás után 5-6 hétig.

A katekézis anyaga: a katekumenek helye az egyházban és a világban, - kapcsolódva az időszak lelkületéhez (vö. FK 35-37).

A jelzett könyvek témái közül ekkor kerülhet sor "A keresztények a világban" c. részre, 43-50 lecke.

A konkrét teendők: Akik keresztségben, bérmálásban részesültek, új módon lettek apostolokká. Bár eddig is apostolkodtak, de most különösen is fel kell tenniük a kérdést, hogyan élhetik - gyakorolhatják - a sajátosan most kapott küldetésüket: a világban és a közösségben. - Meg kell néznünk, milyen feladatot kaphatnak felnőttek, fiatalok, gyermekek a plébánián, amellyel a plébániai közösséget elősegítik. (Pl. Egy plébánián a neofiták bemennek a különböző hittanórákra, hogy tanúságot tegyenek arról a kegyelemről, amit átéltek. Másutt már a katekumenátus alatt többen vállalják, hogy egy-egy gyermek-, ifjúsági vagy felnőtt hittanon segítenek a hittant vezetőknek; másutt a plébánia körüli feladatokban, takarításban stb. vállalnak segítséget.) - S meg kell keresnünk, hol és hogyan lehetnek apostolok a világban: iskolában, munkahelyen... Különösen alkalmas ilyenkor egy kórháznak, idősek otthonának stb. meglátogatása, vagy a világban való küldetés egyéb begyakorlása...

Ritusok: nincsenek előírva, de az OICA de biztat, hogy a vasárnapi misékben külön figyelemmel forduljunk azok felé (szólítsuk meg azokat), akik húsvétkor szentségekhez járultak, amint a hivatalos liturgia szövegei - különösen az A-évben található újonnan megkereszteltek (neofiták) miséi - ezt javasolják (40; 57).

Ajánlható, hogy Húsvét és pünkösd között egy-egy hétköznapi misére hívjuk meg az újonnan szentségekhez járultakat és kezeseiket, keresztszüleiket, szüleiket. Katekétáikkal úgy készüljenek e misé(k)re, hogy az énekek rendjét s az Egyetemes könyörgéseket ők állítsák össze, az olvasmányokat ők olvassák.

Egyes helyeken ez időszak vasárnapjain a katekumenek felveszik a fehér ruhát, amelyet a szentségek vételekor használtak.

Pünkösd vasárnapot tegyük a misztagógia záróünnepévé. A pünkösdi misére az imént vázolt aktiv bekapcsolódással készülhetnek akik husvétkor járultak a szentségekhez. Jó alkalom ez, hogy előzőleg elvégezzék - esetleg második, vagy kereszteltek esetében talán első - szentgyónásukat. Ugyanekkorra meghivhatjuk az előző évben szentségkhez járultakat, hogy az évforduló alkalmával ők is újítsák meg odaadásukat (vö. FK 35-37).