"C" év

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP

evangélium: Lk 4,1-13

Abban az idõben: Jézus a Szentlélektõl eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: "Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kõnek, hogy váljék kenyérré." De Jézus ezt felelte: "Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember." Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme elõtt a földkerekség minden országát. "Minden hatalmat és dicsõséget neked adok - mondta -, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz elõttem, ez mind a tied lesz." Jézus elutasította: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj! Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kõbe üsd a lábad." De Jézus ezt válaszolta: "Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!" Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy idõre elhagyta Jézust.


Vissza a lap elejére

Vissza a perikópák nyitólapjára

Vissza a LelkiLapra