BEVEZETÕ SZAVAK A SZENTMISÉBEN A "MIATYÁNK"-HOZ
A SZENTLÉLEK ÉVÉBEN

(Dr. Nyiredi Maurus OSB)

  A Szent Negyvennap idején:

 1. Jézus az Isten ujjával, a Szentlélekkel ûzte ki a gonoszt az emberekbõl. Miután újjászülettünk benne vízbõl és Szentlélekbõl, így imádkozhatunk:

 2. Annak ellenére, hogy rosszak vagyunk, tudunk jót adni gyermekeinknek. Mennyivel inkább adja meg nekünk Mennyei Atyánk minden jó foglalatát, a Szentlelket, akiben így imádkozhatunk:

 3. Jézus Krisztus az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplõtelen áldozatul Istennek. Ebben a Lélekben készek vagyunk mi is önmagunkat Mennyei Atyánk megdicsõítésére átadni, és ezért így imádkozhatunk:

 4. A bennünk lakó Szentlélek erejével õrizhetjük meg Isten ránk bízott javait. Õbenne szólítsuk meg Atyánkat a Fiú szavaival:

 5. A Szentlélek által válhatunk belsõ emberré, õ teszi, hogy a hittel Krisztus lakjék szívünkben. Ebbõl a Szentlélek által a szeretetben gyökeret vert és alapot vetett szívbõl õ kiáltson az Atyához Krisztus szavaival, amikor így imádkozunk:


  A húsvéti idõben:

 1. Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki által így imádkozhatunk:

 2. A Szentlélek föltámasztotta az Urat a halálból, és minket is föltámasztott a bûn halálából a hit és a keresztség által. Most már bizalommal így imádkozhatunk:

 3. Jézus fölment a mennybe és kiárasztotta szívünkbe az Atya ajándékát, a Szentlelket, akiben így imádkozhatunk:

 4. A Szentlélek, akit az Atya küld nékünk Jézus nevében, megtanít bennünket mindenre és eszünkbe juttat mindent, amit az Úr Jézus mondott és tett. Õ õrizte meg az Egyházban Jézus imáját és adja azt most a mi ajkunkra:

 5. A Úr Jézus ígérte: "Amikor eljön õ az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra." Az Õ bíztatására imádkozhatunk azokkal a szavakkal, amelyeket az Úr hagyott ránk:

 6. Az Úr Jézus így küldte tanítványait: "Mikor a Szentlélek leszáll rátok, erõben részesültök és tanúim lesztek a föld határáig." Könyörögjünk, hogy a Szentlélek minket is erõsítsen meg Isten országának építésére:

 7. A Szentlélek üdvösségünk pecsétje és foglalója. Megkaptuk ezt a pecsétet a keresztségben és a bérmálásban, a foglalót pedig az Eucharisztiában és a többi szentségben. Hogy egész életünket áthassa az Isten hûsége iránti bizalom, könyörögjünk az Úr által ránkhagyott imádsággal:

 8. Tudjuk, hogy Isten temploma vagyunk és az Õ Lelke lakik bennünk. Kölcsönözzük a Szentléleknek értelmünket és ajkunkat, hogy belõlünk kiálthassa:

 9. A keresztségben mindannyiunkat egy testté, egyházzá teremtett a Szentlélek. Minden megkeresztelt testvérünkkel egyesülten most így imádkozzunk:

 10. Ki-ki különbözõ ajándékokat kapott a Szentlélektõl a közösség, az Egyház javára. Áldjuk ezért õt, ismerjük meg és fogadjuk el ajándékait, hogy méltón dicsõíthessük Mennyei Atyánkat tetteinkkel és imádságunkkal:


  Az évközi idõben:

 1. A Szentlélek maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Õ alakítsa most is szívünket, amikor Jézus szavait bátorkodunk ajkunkra venni:

 2. Mivel nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen, gyöngeségünkben segítségünkre van a Szentlélek. Õ tegye kedvessé most is imádságunkat, amikor az Úr Jézus biztatására mondjuk:

 3. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét félelemben éljünk, hanem a fogadott fiúság Lelkét, akiben így imádkozhatunk:

 4. Ha Isten Szentlelke vezérel bennünket, akkor Isten Fiai és leányai vagyunk. Ebben a Lélekben - Isten gyermekeiként és örököseiként - így imádkozhatunk:

 5. Az Úr Jézus örömében felujjongott a Szentlélekben és áldotta Mennyei Atyját. Nekünk is minden okunk megvan rá, hogy a Szentlélekben örvendezõ szívvel így imádkozzunk:


A szöveg WinWord 6 formátumban letölthetõ!
Vissza a lap elejére

Vissza a lelkipásztori-teológiai fõoldalra

Vissza a LelkiLapra