A Pilisszentiváni Egyházközség lelkiségi értesítõje

1997/1. Július 13.

Beköszöntõ

Kedves Testvérek, kedves Örömhír-olvasók!

Az Úr Jézus Krisztus minden követõjének feladatául adta, hogy hirdessük a világnak az Õ örömhírét, az Evangéliumot. Ennek az örömhírnek lényege az, hogy Isten szeret minket, embereket, és találkozni akar velünk. Eltökélt szándéka, hogy befogad minket, teremtményeit az Õ boldog, szentháromságos közösségi életébe. Már itt a földön életünk minden eseményében jóban és rosszban egyaránt átélhetjük ezt az ajándékát, ha percrõl-percre az Õ akaratát igyekszünk megvalósítani; az örök boldogságban pedig ez az élet válik véglegessé számunkra, akik "az Õ arcát keressük."

Hogyan mondhatnánk el ezt a valóban nagyszerû hírt minél több embernek? Legfõképpen a cselekedeteinkkel, hétköznapi tanúságtételünkkel beszélhetünk róla. Ehhez azonban szükségünk van állandó lelki táplálkozásra, aminek két legfõbb forrása az Oltáriszentség és a Szentírás. Az áldozásban Jézussal minden vasárnap, vagy akár naponta találkozhatunk, és "hazavihetjük" õt magunkkal. Legalább ilyen természetesnek kellene lennie annak is, hogy a Szentírás szavait, Isten nekünk szóló üzenetét mi keresztények magunkkal vigyük, és nap mint nap éljünk belõle. II. János Pál pápa a 2000-re való felkészülés meghirdetésekor az idei Krisztus-évvel kapcsolatban külön is hangsúlyozta ennek fontosságát: "Hogy a keresztények igazán megismerhessék, kicsoda Krisztus, ebben az évben megújult érdeklõdéssel forduljanak a Szentíráshoz."

Ezt az érdeklõdést szeretnénk felkelteni és segíteni azáltal is, hogy megindítjuk egyházközségünkben ezt a kis értesítõt, az "Örömhír"-t. Nem egy nagy egyházközségi újságról van szó, hiszen nem vagyunk nagy egyházközség. Viszont nem is egyszerûen "egyházközségi lap" szeretne lenni az Örömhír, hanem inkább a Jézusból, az õ Igéjébõl fakadó hit eszköze és híradása. Legfontosabb része a vasárnapi evangélium a hozzáfûzött néhány mondattal, mely azt szolgálja, hogy a hallott tanítás életté váljon bennünk. A liturgiához és a közösség életéhez kapcsolódó többi hír is ugyanezzel a szándékkal kerül bele a lapba. Azt szeretné felfedeztetni velünk, hogy nincs olyan esemény, mely ne lehetne az Istennel való bensõséges találkozás eszköze.

Halk szavú, szerény kezdeményezés az Örömhír, ugyanakkor mégis nagy vállalkozás. Éppen úgy, mint forrása, az Evangélium. Csak akkor érheti el célját, ha az életünkkel válaszolunk rá. Engedjük, hogy Isten általa is közelebb vigyen bennünket magához és egymáshoz. Legyünk az Õ közössége, legyünk mindnyájan egy Õbenne!

Nobilis Márió plébános


Elmélkedés

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP (1997 július 13)
olvasmány: Ám 7,12-15
szentlecke: Ef 1,3-14
evangélium: Mk 6,7-13

Celanoi Tamás írja Assisi Szent Ferencrõl:
"Ferenc egy napon szentmisén vett rész, melyen ezt az evangéliumi részt olvasták. A szentmise végeztével az isteni hévtõl elragadtatva így kiáltott föl: "Ez az, amit én akarok, ez az, amit én keresek, ez az, amit tenni kívánok: szüntelenül hirdetni Isten országát és a bûnbánat evangéliumát." Szeretjük életünket bebiztosítani: jó ha van tartalék pénzünk, élelmünk, ruhánk stb. Hogy ezeket elõteremtsük, néha nagyon sok idõt, munkát áldozunk rá, és eközben elfeledkezünk arról, hogy küldetésünk van: Isten országának örömhírét hirdetni! Szent Ferenc mindent elhagyott ezért a célért.

Én mirõl tudok lemondani Jézus kedvéért?
És mi az, amirõl nem tudok lemondani?


ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP (1997 július 20)
olvasmány: Jer 23,1-6
szentlecke: Ef 2,13-18
evangélium: Mk 6,30-34

A tömeget mindig érdekli az az ember, aki valamiben különleges. Sokan vannak, akik Jézusra is kíváncsiak: ki õ, milyen csodákat visz végbe, mit tanít. De már kevesebben vannak azok, akik követik õt és a szeretet parancsa szerint élnek. Pedig Jézus a jó pásztor, aki mindannyiunkat hív. Ha õ nem hívna nem tudnánk hogyan kövessük.

Szakítok-e naponta néhány percet arra, hogy azt Jézussal töltsem, és a Vele való találkozásból erõt merítsek az Õ követésére?
Az Úr arra hív, hogy pihenéssel szenteljem meg az Õ napját. Teljesítem kérését?


NAPI OLVASMÁNYOK A SZENTÍRÁSBÓL

Azokat a szentírási helyeket, amelyeket az Anyaszentegyház egységesen az egész világon felolvas a szentmiséken, hétrõl-hétre megtalálhatjuk az Új Emberben, de templomunk elõterében kifüggesztve is. Ha nem is tudunk ott lenni a hétköznapi szentmisén, vegyük kézbe a Szentírást, és olvassuk el, mint Isten aznapi üzenetét!

Hogyan találjuk meg ezeket a részeket a Bibliában?
A betûk azt jelölik, hogy a Biblia melyik könyvébõl való az olvasmány. (pl. Ám = Ámosz próféta könyve). A rövidítések jegyzéke megtalálható a Biblia elején.
A számok a fejezeteket és a verseket (kb. egymondatnyi egységeket) jelölik. Pl. Kiv 3,1-6.9-12 = Kivonulás könyve 3. fejezet 1. verstõl 6. versig és 9. verstõl 12. versig.
A számok után néha következõ "a" betû azt jelenti, hogy az adott versnek csak az elsõ részét, a "b" betû, hogy csak a második részét kell elolvasni. (pl. Kiv 2,1-15a = Kivonulás könyve 2. fejezet 1. verstõl a 15. vers elsõ részéig kell olvasni.)

ÉLETÜNK

A napokban megjelent a régóta várt Szentírás, a legújabb fordításban és könnyen forgatható kisebb formátumban. A Szentírás megrendelhetõ a sekrestyében.

Cserkészeink július 14-tõl 24-ig táboroznak Cserhátszentivánon. "Kilencedik osztályos" fiataljaink 24-tõl 28-ig ugyanott készülnek a nagykorúság szentségének felvételére, a bérmálkozásra. Értük különösen is imádkozzunk, hiszen õk lesznek egyházközségünk következõ generációja de csak akkor, ha sikerül közösséggé válniuk. (A bérmálás szeptember 20-án, szombaton lesz.)

Egyházmegyei Zsinatunk június 28-án befejezte tanácskozását. A munka azonban nem ért véget. Püspök Atyánk a záró szentmisén a Szûzanya oltárára helyezte a Zsinat elkészült záródokumentumát, mely egyházmegyénk közösségi szellemû megújítását tûzi ki célul. Imádkozzunk tehát égi Édesanyánkhoz, hogy a zsinati határozatok novemberi kihirdetése után valamennyiünk részvételével valóban megkezdõdjék a folyamat: "Mindent megújítani Krisztusban".

Július 28-tól 31-ig Piliscsabán lesz az egyházmegye ifjúsági lelkigyakorlata. Nemcsak a lelki elmélyülés a szervezõk szándéka, hanem az is, hogy erõsödjön a kapcsolat egyházmegyénk fiataljai között. A 14 év feletti fiatalok jelentkezését július 20-ig várjuk Marlok Tamásnál!

Vissza a lap elejére

Vissza az ÖRÖMHÍR honlapjára

Vissza a LelkiLapra