A Pilisszentiváni Egyházközség lelkiségi értesítõje

1998/5 március 8.

Elmélkedés

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

olvasmány: Ter15,5-42.17-18
szentlecke: Fil 3,17-4,1
evangélium:Lk 9,28b-36

Igen, ezt szeretjük Jézusban. A ragyogást, a túlvilági fényt, a dicsõséget. Ha Jézus csak ezt mutatta volna, sokkal többen lennének a keresztények. De tudjuk, hogy ez így nem igaz. A kísértés persze nagy, hogy leragadjunk a jelenetnél, hogy mi is sátrat verjünk, mert olyan jó nekünk itt lennünk. De ne felejtsük el, – Jézus lemegy a hegyrõl, és visszamegy a hétköznapok világába. Vállalja a fájdalmakat, a szeretet szenvedését.
Hogy miért vitte föl a három apostolt, s velük most minket is? Biztosan nem öncélúan. Nekünk van szükségünk erre a tapasztalásra, hogy kitartsunk a kereszt alatt is. Gondoljunk csak bele – különösen az idõsebbek – életünk során hányszor volt már segítségünkre az emlékezés, amikor visszaidéztük, hogy miket is tett velünk az Úr! Ahogyan a választott népnek is volt mire emlékeznie a babiloni fogság évei alatt, nekünk, új választott népnek is van mire emlékeznünk. Jézus színeváltozása, és saját életünk eseményeinek színeváltozása is – mert ha hittel nézzük életünket, felfedezhetjük annak fénnyel teli, új értelmét – életet fakasztó esemény.

Számolom-e az Úr tetteit, amit életem során velem mûvelt? Emlékeztetem-e szívemet jóságára a nehéz idõkben?
Vállalom-e tudatosan és szeretettel a szenvedést, mint Jézus?

" ... Krisztus! Állj mellettem, hogy én is ragyogni kezdjek, amint te ragyogsz, hogy fényeddel mások világossága lehessek."

H. Newman bíboros


NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
olvasmány:Kiv 3,1-8a.13-15
szentlecke: 1 Kor 10,1-6.10-12
evangélium: Lk 13,1-9

Az ószövetség idejében az emberek azt gondolták, hogy a szerencsétlenség, a betegség az Isten büntetése a bûnösök számára. Ezek alapján akikrõl itt hírt hoznak, különösen bûnösek lehetnek, hiszen nagy szerencsétlenség érte õket. Jézus elõször ezt a helytelen hiedelmet cáfolja, majd mindenkit személyes bûnbánatra hív, mert nam csak azok a bûnösök, akik annak látszanak! ... A bûnbánat felindításának egyik jó módszere felebaráti kapcsolataink megvizsgálása.

Vajon szeretem-e az engem nap mint nap körülvevõ embereket? Milyen vagyok velük munka közben vagy amikor éppen pihenek?
Vajon milyennek látja kapcsolataimat az Atya?

S hogy milyen irántunk az Atya azt – többek között – a fügefáról szóló példabeszédbõl ismerhetjük meg:
– A végtelenül türelmes gazda rendszeresen kijár a kertbe, hogy gyümölcsöt keressen, s még ha nem is talált, vincellérjének megengedi, hogy újra életet próbáljon lehelni a fába. Ám megismerhetjük az Atya rendjét; a gyümölcsfának gyümölcsöt kell hoznia, ha nem, akkor ki kell vágni. Mi, akik Jézus körül élünk, felelõsséggel tartozunk ezért, és elõbb vagy utóbb gyümölcsöket kell teremnünk.
Melyek azok a gyümölcsök, amiknek az Atya örülne az én életemben?
Mirõl kell lemondanom, hogy jobban növekedjek?

" ... »ha nem tartotok bûnbánatot elvesztek ti is mindnyájan« - ezek a szigorú szavak megértetik velünk, hogy Istennel nem lehet játszani."

G.M. Maddalena O.C.D.


Szentek példája

Szent Patrik
385-461

Szent Patrik nagy szerepet töltött be Írország kereszténnyé válásában, a nem-írek körében mégsem vált különösebben népszerû szentté.
Jómódú brit családban nevelkedett, mégsem volt tudományosan képzett ember. Tizenhat éves korában ír tengeri rablók elfogták, és rabszolgaként hurcolták magukkal. A szülõi ház biztonságából és jólétébõl kiragadva birkákat kellett õriznie Írország hegyein.
Patrik elhurcolását jogos büntetésnek tekintette. A fogságban teljes szívbõl megtért, és Isten kegyelmét kérte elkövetett bûneiért.
Hatévi raboskodás után Patrik egy álmában hangot hallott, amely azt mondta neki: "Nemsokára visszatérsz hazádba, a hajód kész." A hang indítására Patrik elmenekült és hosszú menetelés után elérte a tengert. Egy kapitány magával vitte Galliába, s így visszatérhetett szüleihez. Otthon azonnal elõkészült az egyházi pályára. Egy éjszaka álmában megértette,hogy Isten missziós munkára hívja vissza Írországba. Már püspökként indult az írekhez, és ott páratlanul sikeres munkát végzett. Nemcsak a törzsfõket nyerte meg, hanem magát a népet is, amelyet a sziget legeldugottabb zugaiban is felkeresett. Az írek részérõl szokatlan készséggel találkozott. Természetesen Patriknak meg kellett tapasztalnia az ellenérzés kitöréseit, de õ ezeket megrendülés nélkül fogadta.
Észrevette, hogy az ír temperamentum élénkségének szüksége van arra, hogy szilárd keretek közé szorítsák. Ezért a papok és világiak életére világos rendelkezéseket bocsátott ki, és ezzel megvetette alapjait annak a szokatlanul kemény fegyelemnek, amellyel az ír egyház századokon át kitûnt.
Patriknak gondja volt rá, hogy a kereszténnyé válás ne maradjon külsõséges, az egyszerû nép nyelvén hirdette az Evangéliumot. Így az írek az elsõk között fejlesztettek ki saját egyházi nyelvet és irodalmat.
Az Írország anyagi és szellemi fejlettsége között feszülõ aránytalanság figyelemre méltó példája annak, hogy a hit ereje nem mérhetõ a világ mértékeivel.


Egyházközségünk életébõl

Már többen észrevehettük, hogy plébániánk idõnként más közösségeknek is otthont ad. Hasznos róluk többet tudni, megismerni szándékukat, céljaikat.
Két alkalommal voltak nálunk a Hit és Fény közösség tagjai. Õk a francia alapítású Bárka közösség egy ága, ez utóbbiak szellemi fogyatékosokkal élnek együtt a jézusi tanítás alapján: "amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek." A Hit és Fény közösség szintén szellemi és testi fogyatékosokat karol fel, rendszeres foglalkozásokat, táborokat szerveznek nekik, ami a sérülteknek barátságokat, szeretetet jelent. Sokszor tapasztalják a közösség tagjai, hogy a segítségadás nem egyértelmûen egyoldalú, a sérültek sokszor döbbentik rá õket saját fogyatékosságukra, vagy adnak példát a szeretetre. Fogadjuk be õket, ha megjelennek közöttünk és tekintsünk rájuk úgy, mint Jézus legkisebb testvéreire!


Napi olvasmányok a Szentírásból

  olvasmány szentlecke evangélium
márc. 9. hétfõ     Lk 6,36-38
márc. 10. kedd Iz 10,16-20   Mt 23,1-12
márc. 11. szerda Jer 18,18-20   Mt 20,17-28
márc. 12. csütörtök Jer 17,5-10   Lk 16,19-31
márc. 13. péntek Ter 37,3-4.12-13a.17b-28   Mt 21,33-43.45-46
márc. 14. szombat Mik 7,14-15.18-20   Lk 15,1-3.11-32
márc. 16 hétfõ 2Kir 5,1-15a   Lk 4,24-30
márc. 17. kedd Dán 3,25.34-43   Mt 18,221-25
márc. 18. szerda MTörv 4,1.3-9   Mt 5,17-19
márc. 19. csütörtök Róm 4,13.16-18.22   Mt 1,16.18-21a
márc. 20. péntek Oz 14,2-10   Mk 12,28b-34
márc. 21. szombat Oz 6,1-6   Lk 18,9-14

Vissza a lap elejére

Vissza az ÖRÖMHÍR honlapjára

Vissza a LelkiLapra